44 ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני
45 העם הוא והושע בן נון: ויכל משה לדבר את כל
46a הדברים האלה אל כל ישראל: ויאמר אלהם שימו
46b
לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר
 
תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה
47a, 47b הזאת: כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר
  הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את
  הירדן שמה לרשתה:
48 וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר: עלה
  אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר
  על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני
49 ישראל לאחזה: ומת בהר אשר אתה עלה שמה
  והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר
50 ויאסף אל עמיו: על אשר מעלתם בי בתוך בני
  ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא
51 קדשתם אותי בתוך בני ישראל: כי מנגד תראה את
  הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני
  ישראל: