Deuteronomy 32:19-28

19  
וירא יהוה וינאץ
20 מכעס בניו ובנתיו:
ויאמר אסתירה פני מהם
  אראה מה אחריתם
כי דור תהפכת המה
21 בנים לא אמן בם:
הם קנאוני בלא אל
  כעסוני בהבליהם
ואני אקניאם בלא עם
22 בגוי נבל אכעיסם:
כי אש קדחה באפי
  ותיקד עד שאול תחתית
ותאכל ארץ ויבלה
23 ותלהט מוסדי הרים:
אספה עלימו רעות
24 חצי אכלה בם:
מזי רעב ולחמי רשף
  וקטב מרירי
ושן בהמת אשלח בם
25 עם חמת זחלי עפר:
מחוץ תשכל חרב
  ומחדרים אימה
גם בחור גם בתולה
26 יונק עם איש שיבה:
אמרתי אפאיהם
27 אשביתה מאנוש זכרם:
לולי כעס אויב אגור
  פן ינכרו צרימו
פן יאמרו ידנו רמה
28 ולא יהוה פעל כל זאת:
כי גוי אבד עצות המה
  ואין בהם תבונה:

Entire r'vi'i sung in English

Entire r'vi'i sung in Hebrew

Entire r'vi'i read in Hebrew