Deuteronomy 32:1-6

1 האזינו השמים ואדברה
ותשמע הארץ אמרי פי:
2 יערף כמטר לקחי
תזל כטל אמרתי
  כשעירם עלי דשא
וכרביבים עלי עשב:
3 כי שם יהוה אקרא
הבו גדל לאלהינו:
4 הצור תמים פעלו
כי כל דרכיו משפט
  אל אמונה ואין עול
צדיק וישר הוא:
5 שחת לו לא בניו מומם
דור עקש ופתלתל:
6 הליהוה תגמלו זאת
עם נבל ולא חכם
  הלוא הוא אביך קנך
הוא עשך ויכננך:

Entire rishon sung in English

Entire rishon sung in Hebrew

Entire rishon read in Hebrew