PESACH, DAY 7   Passover, day 7
             
  Torah Exodus 13:17 - 15:26        
             
  Haftarah 2 Samuel 22:1-51        
  B'rit Chadashah Revelation 15:1 - 4