PESACH   Passover
             
  Torah Exodus 12:21 - 51        
             
  Haftarah Joshua 3:5 - 7; 5:2 - 15; 6:1,27        
  B'rit Chadashah John 1:29 - 31; 10:14 - 18